POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. Responsable del tractament de les dades de caràcter personal

L'Ateneu de Pollença

CIF: G-57980872

Adreça postal: Carrer Metge Sureda, 8, baixos. Pollença, Illes Balears (07460).

L'Ateneu de Pollença disposa d’un Delegat de Protecció de Dades amb el qual es pot contactar a través de la següent adreça de correu electrònic: ateneupollenci@gmail.com o dirigint-se a aquesta persona per escrit a la direcció postal assenyalada a dalt.

 

2. Com recollim les dades personals?

L'Ateneu recull informació dels usuaris quan aquests utilitzen les funcionalitats del lloc web que requereixen facilitar determinades dades personals. En concret, l'Ateneu registrarà la següent informació:

  • Dades facilitades mitjançant l’emplenament de formularis o ús d’altres funcionalitats oferides a cada moment en aquest lloc web.

  • Dades facilitades mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic a la següent adreça: ateneupollenci@gmail.com o al Facebook

La utilització dels distints formularis i/o funcionalitats habilitades a aquest lloc web és voluntària.

 

3. Finalitat de tractament de les dades

Les dades personals que els usuaris del lloc web facilitin mitjançant les funcionalitats habilitades al lloc web seran tractades amb caràcter general amb la finalitat de facilitar la informació demanada pels usuaris, atendre consultes o sol·licituds.

 

4. Destinataris de les dades personals

Les dades personals dels usuaris excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents no seran comunicades a tercers.

L'Ateneu de Pollença utilitza formularis “Google Form” a través d’hiperenllaços en les xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube, i eines de missatgeria: Whatsapp i correu electrònic en què és titular d’un compte. Aquests formularis estan operats per Google. L’usuari pot accedir a la política de privacitat de Google a través del següent enllaç: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419

 

 

5. Xarxes socials

L'Ateneu compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, reconeixent-se responsable del tractament en relació amb les dades publicades.

El tractament que el Comú de Lleida durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, programes, notícies o qualsevol tema relacionat amb l'Ateneu.

 

Els usuaris donen el seu consentiment per a què les fotografies que es facin durant les activitats organitzades per l'Ateneu puguin ser emprades a les seves xarxes socials.

 

6. Legitimació dels tractaments

La base legal dels tractaments és el consentiment atorgat pels usuaris mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat.

7. Durant quan temps conservarem les dades?

Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir.

 

8. Actualització de les dades

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web són veraces, correctes, actuals i completes. L’usuari es fa responsable de comunicar a l'Ateneu qualsevol modificació o actualització de les mateixes, mitjançant l’enviament d’una comunicació a l’adreça postal o electrònica prevista a l’apartat següent.

 

9. Drets de protecció de dades

L’usuari pot, en qualsevol moment, revocar els consentiments per al tractament de dades prestats, així com sol·licitar a l'Ateneu confirmació sobre si les seves dades estan sent tractades per nosaltres, i en cas afirmatiu, accedir a les mateixes. Així mateix, pot sol·licitar rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins amb que es varen recollir.

Així mateix, en determinades circumstàncies, l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Finalment, quan sigui procedent, l’usuari podrà exercitar el dret de portabilitat per a obtenir les seves dades en format electrònic.

A aquests efectes podrà utilitzar els següents mitjans, acompanyant sempre fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre document que permeti acreditar la seva identitat:

  • Per carta, a l’adreça: Carrer Metge Sureda, 8. Pollença, Illes Balears (07460).

  • Per correu electrònic, a l’adreça: ateneupollenci@gmail.com.

En cas que l’usuari tingui coneixement o consideri que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, podrà dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades o presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

10. Actualitzacions i canvis a la Política de Privacitat

L'Ateneu es reserva el dret a introduir modificacions a aquesta Política de Privacitat. Quan es produeixin aquests canvis, ho reflectirem a la data d’actualització d’aquest document.

 

Darrera actualització: 25/02/2020